ព័ត៍មាន

DataNumen BKF Repair ៤.៥ ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៤

  • សរសេរឡើងវិញនូវកម្មវិធីទាំងមូលនិងម៉ាស៊ីនជួសជុល។
  • រៀបចំ GUI ឡើងវិញ។
  • ជួសជុលកំហុសក្នុងការដំណើរការឈ្មោះឯកសារ។
  • ជួសជុលកំហុសតូចតាចមួយចំនួន។

DataNumen DBF Repair ៣.២ ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩

  • ការគាំទ្រដើម្បីបំបែក DBF ឯកសារនៅពេលទំហំរបស់វាឈានដល់ដែនកំណត់ដែលបានកំណត់ជាមុន។
  • គាំទ្រវីនដូវីស្តា។
  • ជួសជុលកំហុសតូចតាចមួយចំនួន។