ពត៍មាន

DataNumen Exchange Recovery ២.៨ ចេញនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៨

  • លុបបំបាត់ភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៅក្នុងឯកសារ PST ថេរ។
  • រៀបចំម៉ាស៊ីនស្តារឡើងវិញជាបាច់។
  • គាំទ្រក្នុងការរក្សាទុកកំណត់ហេតុស្តារឡើងវិញ។
  • ជួសជុលកំហុសមួយចំនួន។

DataNumen Excel Repair ១.០ ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៤

  • ប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេអាយ។ ដើម្បីវិភាគឯកសារ។
  • រៀបចំម៉ាស៊ីនជួសជុលបាច់ឡើងវិញ។
  • គាំទ្រក្នុងការរក្សាទុកកំណត់ហេតុជួសជុលបាច់។
  • ជួសជុលកំហុសតូចតាចមួយចំនួន។