ពត៍មាន

DataNumen Office Repair ២.៥ ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ៧ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០

  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង DataNumen Access Repair ទៅកំណែ 2.9 ។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង DataNumen Excel Repair ទៅកំណែ 2.8 ។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង DataNumen PowerPoint Recovery ទៅកំណែ 1.1 ។
  • ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង DataNumen Word Repair ទៅកំណែ 3.4 ។
->