ហេតុអ្វីបានជាវាលកាលបរិច្ឆេទជាច្រើននៅក្នុងឃ្លាំងទិន្នន័យដែលបានជួសជុលត្រូវបានកំណត់ទៅ 1900-01-01?

ប្រសិនបើវាលកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដើមមិនត្រឹមត្រូវ, DataNumen DBF Repair នឹងកំណត់វាឡើងវិញទៅតម្លៃដែលបានកំណត់ជាមុនពោលគឺ ១៩០០-០១-០១ ។ អ្នកអាចការពារបាន DataNumen DBF Repair ពីការធ្វើដូច្នេះដោយបិទជម្រើស“ ជួសជុលវាលកាលបរិច្ឆេទមិនត្រឹមត្រូវ” នៅក្នុងឯកសារ “ ជំរើស” ផ្ទាំង។