តើកម្មវិធីរបស់អ្នកដំណើរការលើ MacOS ដែរឬទេ?

ទោះបីជាកម្មវិធីរបស់យើងមិនអាចដំណើរការនៅលើ macOS ក៏ដោយក៏វានៅតែអាចជួសជុលឯកសារ Mac ដែរ។ សូម​មើល https://www.datanumen.com/knowledgebase/can-i-use-your-software-to-repair-a-corrupt-mac-file/ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។