ដៃគូដំណោះស្រាយសហគ្រាសគឺជាកត្តាគន្លឹះ DataNumenរបស់ គំនិតផ្តួចផ្តើមដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃដំណោះស្រាយសហគ្រាស។ DataNumen និងដៃគូរបស់ខ្លួនផ្តល់នូវធនធាននិងអង្គការជំនាញដែលត្រូវការដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់គ្រោះមហន្តរាយទិន្នន័យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការនិងបង្កើនបទពិសោធន៍អតិថិជនរបស់ពួកគេ។

សូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី DataNumen ដៃគូដំណោះស្រាយសហគ្រាស។