រោគសញ្ញា៖

នៅពេលប្រើ Microsoft Access ដើម្បីបើកឯកសារមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Access ដែលខូចអ្នកនឹងឃើញសារកំហុសដូចខាងក្រោម (កំហុសលេខ ៥៣) ដំបូង៖

ក្រុមហ៊ុន Microsoft Access បានរកឃើញថាមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនស្ថិតស្ថេរហើយនឹងព្យាយាមរកទិន្នន័យមកវិញ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការនេះការថតចម្លងទិន្នន័យបម្រុងទុកនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងហើយវត្ថុដែលបានរកឃើញទាំងអស់នឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យថ្មី។ ការចូលដំណើរការនឹងបើកមូលដ្ឋានទិន្នន័យថ្មី។ ឈ្មោះរបស់វត្ថុដែលមិនត្រូវបានរកឃើញដោយជោគជ័យនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងតារាង“ កំហុសក្នុងការសង្គ្រោះ” ។

រូបថតអេក្រង់គំរូមើលទៅដូចនេះ៖

អ្នកអាចចុចប៊ូតុង“ យល់ព្រម” ដើម្បីឱ្យ Access ដំណើរការឃ្លាំងទិន្នន័យ។ ប្រសិនបើ Microsoft Office Access បរាជ័យក្នុងការជួសជុលឃ្លាំងទិន្នន័យដែលខូចវានឹងបង្ហាញសារកំហុសដូចខាងក្រោម (កំហុសលេខ ២៣១៧)៖

មូលដ្ឋានទិន្នន័យ 'xxx.mdb' មិនអាចត្រូវបានជួសជុលឬមិនមែនជាឯកសារមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់ Microsoft Access ទេ។

កន្លែងដែល xxx.mdb គឺជាឈ្មោះនៃទិន្នន័យចូលដំណើរការខូច។

រូបថតអេក្រង់មើលទៅដូចនេះ៖

ដែលមានន័យថា Microsoft Access បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចជួសជុលឯកសារបាន។

ការពន្យល់ច្បាស់លាស់៖

កំហុសនេះមានន័យថាម៉ាស៊ីនចូលដំណើរការអាចស្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននិងនិយមន័យសំខាន់ៗនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យ MDB ដោយជោគជ័យប៉ុន្តែរកឃើញភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាមួយចំនួននៅក្នុងនិយមន័យតារាងឬទិន្នន័យតារាង។

Microsoft Access នឹងព្យាយាមជួសជុលឃ្លាំងទិន្នន័យនិងជួសជុលភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នា។ ប្រសិនបើតារាងនិយមន័យសំខាន់ចំពោះមូលដ្ឋានទិន្នន័យទាំងមូលមិនអាចត្រូវបានជួសជុលទេនោះវានឹងបង្ហាញនូវទិន្នន័យ“ xxx.mdb” ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើដែលមិនអាចត្រូវបានជួសជុលរឺក៏មិនមែនជាឯកសារឃ្លាំងទិន្នន័យរបស់ Microsoft Access ទេ។ កំហុសនិងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការបើក។

អ្នកអាចសាកល្បងផលិតផលរបស់យើង DataNumen Access Repair ដើម្បីជួសជុលឯកសារ MDB និងដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ឯកសារគំរូ៖

គំរូឯកសារ MDB ខូចដែលនឹងបង្កឱ្យមានកំហុស។ mydb_5.mdb

ឯកសារបានជួសជុលជាមួយ DataNumen Access Repair: mydb_5_fixed.mdb