მასალის გამოყენება ჩვენს ვებგვერდზე

ამ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, ნამუშევრები, ტექსტი ან სურათები (ერთობლივად, ”მასალები”) დაცულია საავტორო უფლებების კანონებით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მასალები მხოლოდ პირადი ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ შეცვალოთ ან გამოიყენოთ მასალები ნებისმიერი სხვა მიზნის გარეშე DataNumen, Inc ნებართვა. გარდა ქვემოთ მოცემული შემთხვევისა, თქვენ არ შეგიძლიათ ხელახლა გამოაქვეყნოთ, გამრავლოთ, გვost ან გაავრცელოთ ნებისმიერი მასალა ამ ვებ – გვერდზე.

მასალები ამ ვებსაიტზე შეგიძლიათ დაბეჭდოთ მხოლოდ პირადი ან საგანმანათლებლო მიზნებისთვის და ყველა ასლში უნდა შეიტანოთ ნებისმიერი საავტორო უფლებების შესახებ შეტყობინება, რომელიც თავდაპირველად მასალებში იყო მოცემული.

ნებისმიერი კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ამ ვებსაიტიდან ჩამოსატვირთად ან სხვაგვარად არის ხელმისაწვდომი, ლიცენზირებულია აპლიკაციის პირობების შესაბამისადcable სალიცენზიო ხელშეკრულება.

ამ ვებ – გვერდზე შეტანილი მასალები შეადგინა DataNumen, Inc მრავალფეროვანი წყაროებიდან და ექვემდებარება შეცვლას გაფრთხილების გარეშე.

საიტები, რომლებიც ამ ვებსაიტიდან არის დაკავშირებული

ამ ვებსაიტზე მიბმული საიტები არ არის ქვეშ DataNumen, Inc კონტროლი და DataNumen, Inc არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას რაიმე კომუნიკაციისთვის ან მასალისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ დაკავშირებულ საიტებზე. DataNumen, Inc არ აპირებს ამ ვებ – გვერდზე განთავსებულ ბმულებს იყოს დაკავშირებული პირების მითითება ან მოწონება და მოცემულია მხოლოდ კომფორტისთვის.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და გარანტია

მომხმარებელი თანახმაა, რომ სერვისის გამოყენება მთლიანად მომხმარებელთა საკუთარ რისკზეა. DataNumen, Inc სერვისები მიიღება ”როგორც არის”, რაიმე სახის გარანტიის გარეშე, გამოხატვის გარეშე ან ჩადებული, მათ შორის ინფორმაციის შეზღუდვის გარეშე, ნებისმიერი სახის გარანტია ინფორმაციის მისაღებად, მომსახურება, შეუფერხებელი წვდომა ან პროდუქტები, რომლებიც არ არის შემოთავაზებული, DataNumen, Inc პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ლიცენზირებულია მომხმარებლისთვის და მომსახურების შედეგად მიღებული შედეგები. სპეციალურად, DataNumen, Inc ნებისმიერი დისკრიმინაცია და ყველა გარანტია, მათ შორის, მაგრამ არ არის შეზღუდული:
(1) ნებისმიერი გარანტია, რაც შეეხება ხელმისაწვდომობას, სიზუსტეს ან ინფორმაციის შინაარსს, პროდუქტებს ან მომსახურებებს; და (2) ტიტულის ნებისმიერი გარანტია ან სავაჭრო ობიექტის გარანტიები ან შესაბამისობა განსაკუთრებული მიზნისთვის.

პასუხისმგებლობის ეს პასუხისმგებლობა ვრცელდება რაიმე სახის დაზიანებაზე ან დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია ნებისმიერი მოქმედების, შეცდომის, შეცდომის, დაშლის, წაშლის, დეფექტის, კომპიუტერული ვირუსის, ქურდობის ან განადგურების ან უნებართვო დაშვების გზით. მომხმარებელი სპეციალურად აცნობიერებს ამას DataNumen, Inc პასუხისმგებლობა არ ეკისრება სხვა მომხმარებლის ან მესამე მხარის ცილისმწამებლური, შეურაცხმყოფელი ან არაკანონიერი ქცევისთვის, რის გამოც დაზიანების რისკი წინაპირობით დანარჩენი მომხმარებლებისგან სრულად არის.

აღარ არის საჭირო DataNumen, Inc არცერთი მისი აგენტი, თანამშრომელი ან შინაარსის მომწოდებელი არ იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური ან შემდგომი ზიანისათვის, რომელიც წარმოიქმნება სამსახურიდან ან სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებული სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებული სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით . აქ მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ ამ ნაწილის დებულებები უნდა გავრცელდეს სერვისის ყველა შინაარსზე.