Dab tsi yog lub ntsiab lus ntawm kev rov zoo li cas hauv daim ntawv qhia txog demo?

Nyob rau hauv daim ntawv qhia txog demo, yog hais tias zoo rov qab tus txheej xwm ntawm ib cov ntaub ntawv yog “Rov Qab Tuaj Yug Dua“, Tag nrho cov ntaub ntawv hauv cov ntawv ntawd tuaj yeem rov qab tshawb kom tag.

Yog qhov xwm txheej zoo los yog “Cov Raug Foob“, Tsuas yog ib feem ntawm cov ntaub ntawv hauv cov ntawv ntawd thiaj li yuav rov qab tau zoo.

Yog qhov xwm txheej zoo los yog “Tsis Tsim Nyog“, Tom qab ntawv cov ntaub ntawv hauv cov ntawv ntawd tsis tuaj yeem nrhiav tsis tau.