علائم:

هنگام استفاده از DBCC CheckDB یا CheckTable برای تعمیر پایگاه داده خراب .MDF ، پیام خطای زیر را مشاهده می کنید:
انجام نشد: (- #######) اجرای سeryال "DBCC CHECKDB (xxxx) با NO_INFOMSGS" با خطای زیر انجام نشد: "xxxx".

or

خطای ورودی / خروجی (شناسه صفحه بد) هنگام خواندن در جابجایی 0x ###### در پرونده "xxxx.mdf" شناسایی شد.

در جایی که 'xxxx.mdf' نام فایل MDF قابل دسترسی است.

توضیح دقیق:

CheckDB و CheckTable فقط می توانند پایگاه داده MDF را با خرابی های جزئی برطرف کنند. برای فساد شدید ، شما باید از محصول ما استفاده کنید DataNumen SQL Recovery برای بازیابی داده ها.

خرید کنضمانت رضایت٪ 100٪

منابع: