صفحات در SQL Server پایگاه داده های MDF و NDF

In SQL Server پایگاه داده های MDF و NDF ، تمام داده ها و داده های متا (یعنی داده های مورد استفاده برای مدیریت سایر داده ها) به صورت صفحات 8KB به شرح زیر اختصاص می یابد:

نوع صفحه توضیحات:
صفحه داده ذخیره داده های ضبط شده در پایگاه داده
صفحه فهرست شاخص های خوشه ای و غیر خوشه ای را ذخیره کنید
صفحه GAM اطلاعات نقشه تخصیص جهانی (GAM) را ذخیره کنید.
صفحه SGAM اطلاعات نقشه تخصیص جهانی (SGAM) مشترک را ذخیره کنید.
صفحه IAM اطلاعات نقشه تخصیص فهرست (IAM) را ذخیره کنید.
صفحه PFS اطلاعات اختصاص PFS را ذخیره کنید.