آیا نسخه کامل اطلاعات بیشتری نسبت به نسخه آزمایشی بازیابی می کند؟

نه. نسخه آزمایشی و نسخه کامل از آن استفاده می کنند همان موتور بازیابی بنابراین آنچه در پیش نمایش نسخه آزمایشی (یا فایل ثابت تولید شده توسط نسخه آزمایشی) مشاهده می کنید ، همان چیزی است که از نسخه کامل دریافت خواهید کرد.