چرا نمی توانم ایمیل های مورد نظر یا سایر اشیا را در پرونده PST ثابت پیدا کنم؟

گاهی اوقات ایمیل ها و سایر اشیا wanted مورد نظر شما بازیابی می شوند اما نام آنها تغییر می کند یا به برخی از پوشه های خاص مانند "Recovery_Groupxxx" منتقل می شوند ، به دلیل خراب شدن پرونده. بنابراین برای بررسی اینکه ایمیل ها یا اشیا دیگر بازیابی نشده اند ، می توانید از موضوع ایمیل یا سایر خصوصیات آن استفاده کنید تا آنها را جستجو کنید.

در مورد یک پوشه ، اگر هنوز برخی از ایمیل های موجود در آن پوشه را به خاطر می آورید ، می توانید این ایمیل ها را از طریق موضوع آنها جستجو کنید ، سپس بر اساس نتیجه جستجو ، پوشه مورد نظر خود را پیدا کنید.