منظور از وضعیت بازیابی در گزارش آزمایشی چیست؟

در گزارش آزمایشی ، اگر وضعیت بازیابی یک پرونده "کاملا قابل بازیابی"، تمام داده های موجود در آن پرونده می توانند به طور کامل بازیابی شوند.

اگر وضعیت قابل بازیابی "تا حدی قابل بازیابی است"، تنها بخش داده های موجود در آن پرونده قابل بازیابی است.

اگر وضعیت قابل بازیابی "قابل بازیابی نیست"، پس داده های موجود در آن پرونده قابل بازیابی نیستند.