ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΕΞΕΤΕΡΑ: Αυτός ο διαλογισμός στα DataNumen Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ("EULA") συνάπτει μια δεσμευτική νομική σύμβαση μεταξύ εσάς, του τελικού χρήστη (φυσικό ή μοναδικό νομικό πρόσωπο), να DataNumen, Inc ("DATANUMEN") σχετικά με την DATANUMEN προϊόν λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών αρχείων, δεδομένων και υλικών που δημιουργούνται και παρέχονται από DATANUMEN ("ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ"). Με την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη διανομή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συναινείτε ρητά να συμμορφώνεστε με τις διατάξεις αυτής της Άδειας Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτής της Άδειας Χρήσης, απαγορεύεται να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Αυτή η EULA χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Το Μέρος I αφορά την άδεια επίδειξης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, το Μέρος II αφορά την πλήρη άδεια χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και το Μέρος ΙΙΙ περιγράφει τις γενικές διατάξεις που ισχύουνcabκαι στους δύο τύπους αδειών.

Μέρος Ι Άδεια επίδειξης

Αυτό δεν είναι ελεύθερο λογισμικό. Υπό τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, σας χορηγείται άδεια από DATANUMEN να χρησιμοποιήσετε απεριόριστο αριθμό αντιγράφων της δοκιμαστικής έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε απεριόριστη ποσότητα υπολογιστών ή σταθμών εργασίας, χωρίς γost, για αόριστο χρονικό διάστημα μετά την πρώτη εγκατάσταση της δοκιμαστικής έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε οποιονδήποτε υπολογιστή ή σταθμό εργασίας.

Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), και χωρίς καμία πληρωμή προς DATANUMEN, σας επιτρέπεται:

  1. Παρέχετε ακριβή αντίγραφα της δοκιμαστικής έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δωρεάν σε οποιονδήποτε, σύμφωνα με την παρούσα Άδεια Χρήσης, μέσω φυσικών μέσων οποιουδήποτε τύπου ή ηλεκτρονικής παράδοσης (εξαιρουμένων των μαζικών αποστολών ή των ανεπιθύμητων μαζικών email).
  1. Διανέμετε ακριβή αντίγραφα της δοκιμαστικής έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, σύμφωνα με την παρούσα Άδεια Χρήσης, αποκλειστικά επιτρέποντας λήψεις μέσω του δημόσιου Διαδικτύου χωρίς καμία σχετική χρέωση. και
  1. Δημιουργήστε όσα ακριβή αντίγραφα της δοκιμαστικής έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επιθυμείτε για σκοπούς διανομής όπως περιγράφεται στα σημεία 1 και 2 παραπάνω.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «ακριβές αντίγραφο» της επίδειξης έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ νοείται ένα αρχείο που είναι πανομοιότυπο, τη στιγμή της αντιγραφής, με το αρχείο διανομής επίδειξης έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που είναι διαθέσιμο στην αρχική σελίδα του προϊόντος.

Απαγορεύεται ρητά να χρεώνετε ή να ζητάτε δωρεές για τυχόν διανεμόμενα αντίγραφα, ανεξάρτητα από τη μέθοδο διανομής, ή να διανέμετε τέτοια αντίγραφα με άλλα προϊόντα, εμπορικά ή μη, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από DATANUMEN. Επιπλέον, σας απαγορεύεται ρητά να χρεώνετε ή να ζητάτε δωρεές με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπερσύνδεσμο ή άλλο μέσο που διευκολύνει την ηλεκτρονική δημιουργία ή διανομή αντιγράφων της δοκιμαστικής έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

DATANUMEN διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε ή όλες τις άδειες διανομής κατά την κρίση της, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο.

Μέρος II Πλήρης άδεια

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Άδεια Χρήσης, DATANUMEN Με το παρόν σας παραχωρεί, για κάθε αντίγραφο με άδεια χρήσης, μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για εγκατάσταση και χρήση της πλήρους έκδοσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αποκλειστικά για τους εσωτερικούς σας σκοπούς.

Με την αγορά μιας άδειας χρήσης ενός χρήστη, επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε έναν μόνο υπολογιστή ή σταθμό εργασίας, αποκλειστικά για τη χρήση του ατόμου που προμηθεύεται την άδεια από DATANUMEN. Εάν έχετε αγοράσει μια άδεια χρήσης πολλών χρηστών, επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε πολλούς υπολογιστές, μέχρι τον συνολικό αριθμό των "Αδειοδοτημένων Αντιγράφων" που αγοράσατε, όπως ορίζεται στο παρόν. Εάν αγοράσετε μια άδεια χρήσης τοποθεσίας, επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε οποιονδήποτε αριθμό υπολογιστών εντός του οργανισμού που έχει λάβει την άδεια χρήσης.

Σε περίπτωση που έχετε εγκαταστήσει την πλήρη έκδοση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε έναν υπολογιστή ("ΠΑΛΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ") σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης, η άδεια χρήσης ΔΕΝ μπορεί να μεταφερθεί από τον ΠΑΛΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ σε άλλον υπολογιστή, εκτός εάν ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ παύσει να είναι χρησιμοποιείται στο μέλλον.

Απαγορεύεται να παρέχετε, να μεταφέρετε ή να πουλάτε αντίγραφα της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στους πελάτες σας ή σε τρίτους, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, καθώς και να συμπεριλάβετε αντίγραφα της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εν όλω ή εν μέρει , σε ή με προϊόντα που πουλάτε, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από DATANUMEN.

Κάθε αντίγραφο με άδεια μπορεί να προσπελαστεί μέσω δικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αγοραστεί ένα αντίγραφο με άδεια χρήσης για κάθε σταθμό εργασίας που θα έχει πρόσβαση στην πλήρη έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μέσω του δικτύου. Για παράδειγμα, εάν 9 διαφορετικοί σταθμοί εργασίας έχουν πρόσβαση στην πλήρη έκδοση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο δίκτυο, πρέπει να αγοραστούν 9 αντίγραφα με άδεια χρήσης της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα από το αν οι 9 σταθμοί εργασίας θα έχουν πρόσβαση στην πλήρη έκδοση ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή ταυτόχρονα.

Ως αγοραστής άδειας πολλαπλών χρηστών, είστε υπεύθυνοι για την αντιγραφή και τη διανομή της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης και για την παρακολούθηση του αριθμού των αντιγράφων της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται από τον οργανισμό σας . Με το παρόν συμφωνείτε ότι, κατόπιν αιτήματος από DATANUMEN or DATANUMENΟ εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας, εντός τριάντα (30) ημερών, θα παράσχετε πλήρη τεκμηρίωση και πιστοποίηση του αριθμού των αντιγράφων της πλήρους έκδοσης ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ που έχετε εγκαταστήσει. Με άδεια χρήσης πολλών χρηστών, η πλήρης έκδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε υπολογιστές που λειτουργούν από τον οργανισμό σας ή για λογαριασμό του.

Μέρος III Γενικές διατάξεις

Όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που σχετίζονται με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα EULA παραμένουν αποκλειστικά και αποκλειστικά κατοχυρωμένα για και από DATANUMEN. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, μαζί με πρόσθετες νομοθεσίες και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από εσάς.

Η χρήση, η εγκατάσταση και η διανομή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ πρέπει να τηρούν αυστηρά τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Άδεια Χρήσης. Απαγορεύεται η ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμός, υποάδεια, τροποποίηση, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή δημιουργία παράγωγων έργων με βάση το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό του, και δεν πρέπει να εξουσιοδοτήσετε κανένα τρίτο μέρος να συμμετάσχει σε τέτοια δραστηριότητες. Επιπλέον, απαγορεύεται η παροχή πρόσβασης στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ σε άλλους σε συνεργασία με γραφείο υπηρεσιών, πάροχο υπηρεσιών εφαρμογών ή οποιαδήποτε παρόμοια επιχειρηματική λειτουργία και δεν πρέπει να επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να το κάνει. Η άδεια που εκχωρείται σε αυτήν την EULA δεν περιλαμβάνει δικαιώματα ή αξιώσεις για την έκδοση του πηγαίου κώδικα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Αποποίηση εγγύησης και περιορισμοί ευθύνης

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΡΧΕΙΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΙΤΕ ΕΞΗΓΗΣΗ. ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. DATANUMEN, ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ, ΕΓΓΥΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. DATANUMEN ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MATION ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΕΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ Ή ΜΕΡΙΚΑ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΜΗ ΖΩΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΕΚΤΟΣ ΟΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, DATANUMEN, ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΧΡΗΜΑTARΥ ΑΠΩΛΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ Αδυναμία ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ DATANUMEN, ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ DATANUMEN. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗCABΝΟΜΟΙ, DATANUMEN, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ, ΣΤΕΛΕΧΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΙ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΑΡΧΗ ΤΙΜΩΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ DATANUMEN, ΤΟΥΣ ΘΥΓΑΤΡΙΟΥΣ ΤΗΣ Ή ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, Ή ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ), Η ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΠΙΣΡΗΤΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΑ Ή ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΕΞΑΛΛΟΥ, DATANUMEN ΔΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΜΕΝΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΑΚΙΝΗΤΟ DATANUMEN, ΤΟΥΣ ΘΥΓΑΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.

General

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές, τις πληροφορίες που περιέχονται στα συνοδευτικά διανεμητέα αρχεία, δεδομένα, υλικά, κωδικούς ενεργοποίησης, κλειδιά άδειας χρήσης, κωδικούς εγγραφής και την τεχνογνωσία που ενσωματώνεται στο ίδιο το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Όλα αυτά αποτελούν εμπιστευτικές και εμπορικές πληροφορίες (εφεξής καλούμενες ως «Proprietary Πληροφορίες») που είτε ανήκουν ή έχουν άδεια χρήσης DATANUMEN, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδεδεμένων πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Συμφωνείτε να τηρείτε την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα του Proprietary Πληροφορίες προς όφελος του DATANUMEN και τους δικαιοδόχους της. Απαγορεύεται η πώληση, η αδειοδότηση, η δημοσίευση, η εμφάνιση, η διανομή, η αποκάλυψη ή με άλλον τρόπο η διάθεση του Ιδιόκτητουtary Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κωδικών ενεργοποίησης, κλειδιών άδειας χρήσης, κωδικών εγγραφής ή αρχείων εγγραφής, σε τρίτους. Επιπλέον, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο το Proprietary Πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα EULA. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα θα συνεχίσουν να ισχύουν ακόμη και μετά τον τερματισμό ή την ακύρωση της Άδειας.

Αυτή η EULA αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το θέμα και αντικαθιστά οποιεσδήποτε προηγούμενες συνεννοήσεις, εντολές αγοράς, συμφωνίες ή διευθετήσεις σε σχέση με αυτό.

Απαγορεύεται η εκχώρηση, η υπεράδεια, η υπεργολαβία ή η με άλλο τρόπο μεταβίβαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις σας ή η ανάθεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει της παρούσας EULA, είτε εν όλω είτε εν μέρει, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από DATANUMEN. Οποιαδήποτε εκχώρηση της παρούσας EULA ή τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν εξαρτάται από τη συμφωνία του εκδοχέα να δεσμευτεί από τους όρους της παρούσας EULA και να αναλάβει όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή.

Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι σε σχέση με οποιεσδήποτε υποσχέσεις, υποχρεώσεις ή παραστάσεις που έγιναν από DATANUMEN εντός αυτής της EULA.

Οποιαδήποτε παραίτηση χορηγείται από DATANUMEN ως απάντηση στην παραβίαση αυτής της Άδειας Χρήσης από μέρους σας δεν θα ερμηνευθεί ούτε θα συμβάλει σε παραίτηση από αυτήν DATANUMEN οποιασδήποτε άλλης ή μελλοντικής παραβίασης από εσάς της ίδιας διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης εντός της παρούσας Άδειας Χρήσης.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της Άδειας Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό για οποιονδήποτε λόγο, καθώς αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο ή περίσταση, θα θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί. Η ισχύς του υπολοίπου της παρούσας EULA ή της εφαρμογήςcabη δυνατότητα τέτοιων διατάξεων σε άλλα πρόσωπα ή περιστάσεις, θα παραμείνει ανεπηρέαστη.