Ποια είναι η σημασία της ανακτήσιμης κατάστασης στην έκθεση επίδειξης;

Στην έκθεση επίδειξης, εάν η ανακτήσιμη κατάσταση ενός αρχείου είναι "Πλήρως ανακτήσιμο", Όλα τα δεδομένα σε αυτό το αρχείο μπορούν να ανακτηθούν πλήρως.

Εάν η ανακτήσιμη κατάσταση είναι "Μερικώς ανακτήσιμο", Το μόνο μέρος των δεδομένων σε αυτό το αρχείο μπορεί να ανακτηθεί.

Εάν η ανακτήσιμη κατάσταση είναι "Δεν μπορεί να ανακτηθεί", Τότε τα δεδομένα σε αυτό το αρχείο δεν μπορούν να ανακτηθούν.