σύμπτωμα:

Οταν χρησιμοποιείτε DBCC CHECKDB με ΕΠΙΣΚΕΥΗ_ALLOW_DATA_LOSS παράμετρος για την επιδιόρθωση κατεστραμμένης βάσης δεδομένων .MDF, όπως αυτή:

DBCC CHECKDB (xxxx, "REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS")

βλέπετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:

Επισκευή: Το ευρετήριο συμπλέγματος ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο χωρίς αποκλεισμούς ξαναχτίστηκε επιτυχώς για το αντικείμενο "syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Αποτελέσματα DBCC για "Σφάλμα1".
Service Broker Msg 9675, Κατάσταση 1: Αναλυτικοί τύποι μηνυμάτων: 14.
Service Broker Msg 9676, State 1: Ανάλυση συμβολαίων υπηρεσιών: 6.
Service Broker Msg 9667, State 1: Υπηρεσίες που αναλύθηκαν: 3.
Service Broker Msg 9668, Κατάσταση 1: Αναλύσεις ουρών υπηρεσίας: 3.
Service Broker Msg 9669, Κατάσταση 1: Ανάλυση τελικών σημείων συνομιλίας: 0.
Service Broker Msg 9674, State 1: Ομάδες συνομιλίας που αναλύθηκαν: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings που αναλύθηκαν: 0.
Service Broker Msg 9605, State 1: Ανάλυση προτεραιοτήτων συνομιλίας: 0.
Msg 8992, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ελέγξτε το Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 69) στο sys.objects (type = S) δεν έχει αντίστοιχη σειρά (object_id = 69, column_id = 1) στο sys.columns.
Msg 8992, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ελέγξτε το Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 71) στο sys.objects (type = S) δεν έχει αντίστοιχη σειρά (object_id = 71, column_id = 1) στο sys.columns.
Msg 8992, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ελέγξτε το Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 72) στο sys.objects (type = S) δεν έχει αντίστοιχη σειρά (object_id = 72, column_id = 1) στο sys.columns.
Msg 8992, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ελέγξτε το Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 73) στο sys.objects (type = S) δεν έχει αντίστοιχη σειρά (object_id = 73, column_id = 1) στο sys.columns.
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας που δεν σχετίζονται με κανένα αντικείμενο.
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrscols".
Υπάρχουν 1092 σειρές σε 14 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrscols".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrowsets".
Υπάρχουν 148 σειρές σε 3 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrowsets".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysclones".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysclones".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysallocunits".
Υπάρχουν 172 σειρές σε 2 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysallocunits".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfiles1".
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfiles1".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysseobjvalues".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysseobjvalues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syspriorities".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syspriorities".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysdbfκουρέλι'.
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο «sys.sysdbfκουρέλι".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfgfrag".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfgfrag".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysdbfεντάξει.
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο «sys.sysdbf"
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.syspru".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syspru".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbrickfiles".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbrickfiles".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysphfg".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysphfg".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysprufiles".
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysprufiles".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysftinds".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftinds".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysowners".
Υπάρχουν 14 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysowners".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdbreg".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdbreg".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysprivs".
Υπάρχουν 140 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysprivs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysschobjs".
Υπάρχουν 2262 σειρές σε 29 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysschobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscsrowgroups".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscsrowgroups".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysexttables".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysexttables".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscolpars".
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο συμπλέγματος ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sys.syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1:53) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, unit ID ID 281474979397632 (τύπος In-line data).
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο χωρίς αποκλεισμούς ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sys.syscolpars, nc" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1 θα ξαναχτιστεί.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8928, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Αντικείμενο ID 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά): Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της σελίδας (1:53). Δείτε άλλα σφάλματα για λεπτομέρειες.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά), σελίδα (1:53). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8976, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Η σελίδα (1:53) δεν εμφανίστηκε στη σάρωση αν και η γονική της (1: 111) και η προηγούμενη (1:113) αναφέρονται σε αυτήν. Ελέγξτε τυχόν προηγούμενα σφάλματα.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8978, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Στη σελίδα (1: 56) λείπει μια αναφορά από την προηγούμενη σελίδα (1:53). Πιθανό πρόβλημα σύνδεσης αλυσίδας.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2 θα ξαναχτιστεί.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Υπάρχουν 845 σειρές σε 15 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscolpars".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.syscolpars' (αντικείμενο ID 41).
Το CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.syscolpars» (αναγνωριστικό αντικειμένου 41).
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysxlgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxlgns".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysxsrvs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxsrvs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysnsobjs".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysnsobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysusermsgs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysusermsgs".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.syscerts».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscerts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrmtlgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrmtlgns".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syslnklgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syslnklgns".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxprops".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxprops".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysscalartypes".
Υπάρχουν 34 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysscalartypes".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.systypedsubobjs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.systypedsubobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysidxstats".
Υπάρχουν 207 σειρές σε 5 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysidxstats".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysiscols».
Υπάρχουν 399 σειρές σε 2 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysiscols".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysendpts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysendpts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syswebmethods".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syswebmethods".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbinobjs".
Υπάρχουν 23 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbinobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysaudacts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysaudacts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysobjvalues".
Υπάρχουν 213 σειρές σε 21 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysobjvalues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscscolsegments".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscscolsegments".
Αποτελέσματα DBCC για «sys.syscsdabul».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscsdactions".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysclsobjs".
Υπάρχουν 16 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysclsobjs".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysrowsetrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrowsetrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysremsvcbinds".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysremsvcbinds".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysmultiobjrefs".
Υπάρχουν 107 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysmultiobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysguidrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysguidrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysfoqueues".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfoqueues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syschildinsts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syschildinsts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscompfragments".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscompfragments".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysftsemanticsdb".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftsemanticsdb".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysftstops".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftstops".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysftproperties".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftproperties".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmitbody".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmitbody".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfos".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfos".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysqnames".
Υπάρχουν 98 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysqnames".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysxmlcomponent».
Υπάρχουν 100 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlcomponent".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmlfacet".
Υπάρχουν 112 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlfacet".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysxmlplacement».
Υπάρχουν 19 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlplacement".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysobjkeycrypts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysobjkeycrypts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysasymkeys".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysasymkeys".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssqlguides".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssqlguides".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbinsubobjs".
Υπάρχουν 3 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbinsubobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssoftobjrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssoftobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.plan_persist_plan".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_plan".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_runtime_stats".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_runtime_stats".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_context_settings".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_context_settings".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobsteps".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobsteps".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sqlagent_job_history".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_job_history".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Αποτελέσματα DBCC για "TestTable".
Υπάρχουν 11000 σειρές σε 110 σελίδες για το αντικείμενο "TestTable".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_1977058079".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_1977058079".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_2009058193".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_2009058193".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_2041058307".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_2041058307".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.filestream_tombstone_2073058421».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.syscommittab".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscommittab".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.filetable_updates_2105058535".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.filetable_updates_2105058535".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_query_text".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_query_text".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.plan_persist_query".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_query".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 8 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «Error1».
Το CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «Error1».
Η εκτέλεση DBCC ολοκληρώθηκε. Εάν εκτυπώνονται DBCC μηνύματα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xeddf7c98; πραγματικό: 0xed637c9c). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:53) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000006a000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xeddf7c98; πραγματικό: 0xed637c9c). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:53) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000006a000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xeddf7c98; πραγματικό: 0xed637c9c). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:53) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000006a000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xeddf7c98; πραγματικό: 0xed637c9c). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:53) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000006a000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xeddf7c98; πραγματικό: 0xed637c9c). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:53) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000006a000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0xeddf7c98; πραγματικό: 0xed637c9c). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:53) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x0000000006a000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.

or

Επισκευή: Το ευρετήριο συμπλέγματος ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο χωρίς αποκλεισμούς ξαναχτίστηκε επιτυχώς για το αντικείμενο "syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Αποτελέσματα DBCC για "Σφάλμα1".
Service Broker Msg 9675, Κατάσταση 1: Αναλυτικοί τύποι μηνυμάτων: 14.
Service Broker Msg 9676, State 1: Ανάλυση συμβολαίων υπηρεσιών: 6.
Service Broker Msg 9667, State 1: Υπηρεσίες που αναλύθηκαν: 3.
Service Broker Msg 9668, Κατάσταση 1: Αναλύσεις ουρών υπηρεσίας: 3.
Service Broker Msg 9669, Κατάσταση 1: Ανάλυση τελικών σημείων συνομιλίας: 0.
Service Broker Msg 9674, State 1: Ομάδες συνομιλίας που αναλύθηκαν: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings που αναλύθηκαν: 0.
Service Broker Msg 9605, State 1: Ανάλυση προτεραιοτήτων συνομιλίας: 0.
Msg 8992, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ελέγξτε το Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 23) στο sys.objects (type = S) δεν έχει αντίστοιχη σειρά (object_id = 23, column_id = 1) στο sys.columns.
Msg 8992, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Ελέγξτε το Catalog Msg 3852, State 1: Row (object_id = 24) στο sys.objects (type = S) δεν έχει αντίστοιχη σειρά (object_id = 24, column_id = 1) στο sys.columns.
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 2 σφάλματα συνέπειας που δεν σχετίζονται με κανένα αντικείμενο.
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrscols".
Υπάρχουν 1092 σειρές σε 14 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrscols".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrowsets".
Υπάρχουν 148 σειρές σε 3 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrowsets".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysclones".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysclones".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysallocunits".
Υπάρχουν 172 σειρές σε 2 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysallocunits".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfiles1".
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfiles1".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysseobjvalues".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysseobjvalues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syspriorities".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syspriorities".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysdbfκουρέλι'.
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο «sys.sysdbfκουρέλι".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfgfrag".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfgfrag".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysdbfεντάξει.
Υπάρχουν 2 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο «sys.sysdbf"
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.syspru".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syspru".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysowners".
Υπάρχουν 14 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysowners".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdbreg".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdbreg".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysprivs".
Υπάρχουν 140 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysprivs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysschobjs".
Υπάρχουν 2262 σειρές σε 29 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysschobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscsrowgroups".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscsrowgroups".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysexttables".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysexttables".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscolpars".
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο συμπλέγματος ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sys.syscolpars" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Επιδιόρθωση: Η σελίδα (1:59) έχει αφαιρεθεί από το αντικείμενο ID 41, index ID 1, partition ID 281474979397632, unit ID ID 281474979397632 (τύπος In-line data).
Επιδιόρθωση: Το ευρετήριο χωρίς αποκλεισμούς ανακατασκευάστηκε με επιτυχία για το αντικείμενο "sys.syscolpars, nc" στη βάση δεδομένων "Σφάλμα1".
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1 θα ξαναχτιστεί.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8928, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Αντικείμενο ID 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά): Δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία της σελίδας (1:59). Δείτε άλλα σφάλματα για λεπτομέρειες.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8939, επίπεδο 16, κατάσταση 98, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά), σελίδα (1:59). Η δοκιμή (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) απέτυχε. Οι τιμές είναι 2057 και -4.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8976, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Η σελίδα (1:59) δεν εμφανίστηκε στη σάρωση αν και η γονική της (1: 111) και η προηγούμενη (1:155) αναφέρονται σε αυτήν. Ελέγξτε τυχόν προηγούμενα σφάλματα.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8978, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 1, αναγνωριστικό διαμερίσματος 281474979397632, αναγνωριστικό μονάδας εκχώρησης 281474979397632 (τύπος δεδομένων σε σειρά). Στη σελίδα (1: 112) λείπει μια αναφορά από την προηγούμενη σελίδα (1:59). Πιθανό πρόβλημα σύνδεσης αλυσίδας.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Msg 8945, επίπεδο 16, κατάσταση 1, γραμμή 8
Σφάλμα πίνακα: Αναγνωριστικό αντικειμένου 41, αναγνωριστικό ευρετηρίου 2 θα ξαναχτιστεί.
Το σφάλμα επιδιορθώθηκε.
Υπάρχουν 832 σειρές σε 15 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscolpars".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα 'sys.syscolpars' (αντικείμενο ID 41).
Το CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στον πίνακα «sys.syscolpars» (αναγνωριστικό αντικειμένου 41).
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysxlgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxlgns".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysxsrvs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxsrvs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysnsobjs".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysnsobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysusermsgs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysusermsgs".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.syscerts».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscerts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysrmtlgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrmtlgns".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syslnklgns".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syslnklgns".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxprops".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxprops".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysscalartypes".
Υπάρχουν 34 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysscalartypes".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.systypedsubobjs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.systypedsubobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysidxstats".
Υπάρχουν 207 σειρές σε 5 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysidxstats".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysiscols».
Υπάρχουν 399 σειρές σε 2 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysiscols".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysendpts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysendpts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syswebmethods".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syswebmethods".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbinobjs".
Υπάρχουν 23 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbinobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysaudacts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysaudacts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysobjvalues".
Υπάρχουν 213 σειρές σε 21 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysobjvalues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscscolsegments".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscscolsegments".
Αποτελέσματα DBCC για «sys.syscsdabul».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscsdactions".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysclsobjs".
Υπάρχουν 16 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysclsobjs".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysrowsetrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrowsetrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysremsvcbinds".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysremsvcbinds".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmitqueue".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmitqueue".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysrts".
Υπάρχουν 1 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysrts".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysconvgroup».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysconvgroup".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdesend".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdesend".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysdercv".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysdercv".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssingleobjrefs".
Υπάρχουν 171 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssingleobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysmultiobjrefs".
Υπάρχουν 107 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysmultiobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysguidrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysguidrefs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysfoqueues".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfoqueues".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syschildinsts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syschildinsts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syscompfragments".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscompfragments".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysftsemanticsdb".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftsemanticsdb".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysftstops".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftstops".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysftproperties".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysftproperties".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmitbody".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmitbody".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysfos".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysfos".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysqnames".
Υπάρχουν 98 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysqnames".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysxmlcomponent».
Υπάρχουν 100 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlcomponent".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sysxmlfacet".
Υπάρχουν 112 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlfacet".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.sysxmlplacement».
Υπάρχουν 19 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysxmlplacement".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysobjkeycrypts".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysobjkeycrypts".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysasymkeys".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysasymkeys".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssqlguides".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssqlguides".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sysbinsubobjs".
Υπάρχουν 3 σειρές σε 1 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sysbinsubobjs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.syssoftobjrefs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syssoftobjrefs".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.plan_persist_plan".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_plan".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_runtime_stats".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_runtime_stats".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_context_settings".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_context_settings".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobs".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobsteps".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobsteps".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.sqlagent_job_history".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_job_history".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Αποτελέσματα DBCC για "TestTable".
Υπάρχουν 11000 σειρές σε 110 σελίδες για το αντικείμενο "TestTable".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_1977058079".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_1977058079".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_2009058193".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_2009058193".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.queue_messages_2041058307".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.queue_messages_2041058307".
Αποτελέσματα DBCC για το «sys.filestream_tombstone_2073058421».
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.syscommittab".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.syscommittab".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.filetable_updates_2105058535".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.filetable_updates_2105058535".
Αποτελέσματα DBCC για "sys.plan_persist_query_text".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_query_text".
Αποτελέσματα DBCC για το "sys.plan_persist_query".
Υπάρχουν 0 σειρές σε 0 σελίδες για το αντικείμενο "sys.plan_persist_query".
Το CHECKDB βρήκε 0 σφάλματα κατανομής και 6 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «Error1».
Το CHECKDB διόρθωσε 0 σφάλματα κατανομής και 4 σφάλματα συνέπειας στη βάση δεδομένων «Error1».
Η εκτέλεση DBCC ολοκληρώθηκε. Εάν εκτυπώνονται DBCC μηνύματα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0x9eb87140; πραγματικό: 0xdeb84c40). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:59) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000076000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0x9eb87140; πραγματικό: 0xdeb84c40). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:59) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000076000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0x9eb87140; πραγματικό: 0xdeb84c40). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:59) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000076000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.
Msg 824, επίπεδο 24, κατάσταση 2, γραμμή 8
SQL Server εντόπισε ένα λογικό σφάλμα I / O που βασίζεται στη συνέπεια: εσφαλμένο άθροισμα ελέγχου (αναμένεται: 0x9eb87140; πραγματικό: 0xdeb84c40). Παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας ανάγνωσης της σελίδας (1:59) στη βάση δεδομένων ID 39 στο offset 0x00000000076000 στο αρχείο 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Πρόσθετα μηνύματα στο SQL Server αρχείο καταγραφής σφαλμάτων ή αρχείο συμβάντων συστήματος μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόκειται για σοβαρή κατάσταση σφάλματος που απειλεί την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και πρέπει να διορθωθεί αμέσως. Ολοκληρώστε έναν πλήρη έλεγχο συνέπειας βάσης δεδομένων (DBCC CHECKDB). Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. για περισσότερες πληροφορίες, δείτε SQL Server Βιβλία online.

όπου «Σφάλμα1» είναι το όνομα της κατεστραμμένης βάσης δεδομένων MDF που επισκευάζεται.

Μήνυμα 8992 ακολουθούμενη από Μήνυμα 3852 σφάλμα είναι σφάλμα συνέπειας.

Στιγμιότυπο οθόνης του μηνύματος σφάλματος:

or

Ακριβής εξήγηση:

Σε SQL Server Βάση δεδομένων MDF, υπάρχουν πολλά πίνακες συστήματος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της δομής και των μετα-δεδομένων της βάσης δεδομένων.

Όταν το CHECKDB εντοπίσει ασυνέπειες μεταξύ δύο πινάκων συστήματος, θα αναφέρει το μήνυμα σφάλματος Msg 8992 και Msg 3852.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας DataNumen SQL Recovery για να ανακτήσετε τα δεδομένα από το κατεστραμμένο αρχείο MDF και να επιλύσετε αυτό το σφάλμα.

Δείγματα αρχείων:

Δείξτε κατεστραμμένα αρχεία MDF που θα προκαλέσουν τοMsg 8992 και Msg 3852 σφάλμα:

SQL Server εκδοχή Κατεστραμμένο αρχείο MDF Διορθώθηκε το αρχείο MDF από DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Σφάλμα4_1.mdf Σφάλμα4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Σφάλμα4_2.mdf Σφάλμα4_2_fixed.mdf

αναφορές: