Импортиране на възстановени съобщения в пощенска папка в Outlook Express

Забележка: Преди операцията по импортиране, моля уверете се, че пощенската папка на Outlook Express, където съобщенията ще бъдат импортирани, работи коректно. В противен случай, моля направете резервно копие и след това изтрийте dbx файла, съответстващ на пощенската папка.

Стартирайте Outlook Express и го оставете отворен.

Изберете всички съобщения, които да бъдат импортирани в изходната директория:

Съвет: За да изберете група от файлове със съобщения, задръжте клавиша SHIFT, кликнете върху файла със съобщение в началото на групата и след това кликнете върху файла със съобщение в края на групата. За да добавите файлове със съобщения към вече избрана група, задръжте клавиша CTRL и след това изберете файловете със съобщения, които искате да добавите. За да изключите избрани файлове със съобщения, задръжте клавиша CTRL и след това кликнете върху избраните файлове със съобщения.

Преместете избраните съобщения от директорията.

Поставете съобщенията в целевата пощенска папка в отворения Outlook Express.

След това, можете да работите с внесените съобщения, точно както с нормалните в Outlook Express.

Стъпка 1, 2, 3 в процеса на импортиране са илюстрирани в следната анимация:

Импортиране на съобщения в Outlook Express