தனியார் பண்பு: ஒரு தமிழ் குடும்ப கதை

1. அற்புதமான ஆரம்பம்

ஒரு பெற்றை, ஒரு தன்னாட்சி மகள், ஒரு பிள்ளை – இவ்வாறு முதல் படைப்பு குடும்பம் உள்ளது.

பெற்றை

பெற்றை குடும்பத்தின் மூல பொருள் ஆகும். அவள் குடும்பத்தின் துணைத்தனி மற்றும் பொள்ளைகளுடன் அன்பில் வாழ்க்கையை பகிருகிறாள்.

தன்னாட்சி மகள்

தன்னாட்சி மகள் குடும்பத்தின் கட்டுப்பாடுகளை புதுப்பிக்கும் அடிப்படை உள்ளளாகும். அவள் சமூக அமைப்பில் முதலீறிய வேலைக்கு சிறையாக இருக்கும்.

பிள்ளை

பிள்ளை குடும்பத்தின் நம்பிக்கை உயர்வு ஆகும். அவன் பிள்ளையின் வளர்ச்சி முழுவதும் குடும்பத்திற்கு பொறுப்பாகவும், சமூகத்திற்கு உதவ வேண்டிய விஷயமாகும்.

Mountain landscape with snowcovered peaks under blue sky

2. குடும்ப வாழ்க்கை

குடும்பத்தின் அமைப்பு முக்கியம். ஒரு குடும்பம் ஒரு உணர்வு மற்றும் ஆராய்ச்சி இற்க்கும் அவசரக் கூற்றுகளை எந்த வள முகமாக கொண்டு வந்து வருவது வேண்டும். குடும்பம் விவிலக்கியால் அரிவு மற்றும் மற்றும் வாழ்க்கையின் முக்கிய உள்ளடங்களை அள்ளும். ஒரு குடும்பம் தன்னின் உடக்கத் சித்தங்களை நல்லாதகமாக வைக்க வேண்டும்.

Three colorful macarons on a white plate

3. பகிர்மான கூட்டம்

பகிர்மான கூட்டம் என்பது தொடர்பற்ற பெற்றையின் அறிதல் மற்றும் மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கும் நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும். பிள்ளையின் வெற்றிக்கு அனுதாபமாகக் கவனத்தைத்தளர்க்கும் வண்டைநிலையை வழங்குதல் முக்கியம் ஆகும். இதன் மூலம், பிள்ளை தனது அனுதாபங்களைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தலாம். பெற்றை அறிகை என்பது பிள்ளையின் சொல், அமர்பஜீவம், ஆற்றல், அறிகை முதலானவற்றை சிந்திக்கும். இதற்கு ஒரு அமைச்சு தந்து சிந்தித்து விளக்கமாக ஒப்புதல் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

Young girl in pink tutu dancing on stage happily

4. அடுத்த தலையில்

குடும்பத்தின் ஏசியில் காட்டும் உணர்வு, முழு குடும்பத்தின் ஒத்திசையின் மீது நிர்வாகம்.

குடும்பத்தின் ஏசியில் காட்டும் உணர்வு

குடும்பத்தின் ஏசிய் காட்டும் உணர்வு என்பது பரிசுகளை சிறப்பாக்கிக்கொள்கிறது. பேரின்மையாக அடக்கம், அன்பு, ஒத்திசை ஆதரவு மற்றும் உபகரணங்களைச் சேர்ந்திருக்கும்.

முழு குடும்பத்தின் ஒத்திசையின் மீது நிர்வாகம்

முழு குடும்பத்தின் ஒத்திசையின் மீது நிர்வாகம் அதிக முக்கியமானது. இதன் மூலம் குடும்பம் கூட்டமைக்கப்பட்டு, அதற்கு எதிராக உண்மையான நிர்ணயங்களை எடுக்க முக்கியமானது.

Image of colorful beach umbrellas lined up along shore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *