തെളിഞ്ഞ വാക്ക്

1. ബാല്യകാലം

ബാല്യകാലവെന്നത് കരുണാകരന്റെയും രമാക്കന്റെയും ആദ്യ ഭേട്ടയായ കാഴ്ച്ചകൾ ആണ്. ഒരു മലയാളിയുടെ ബാല്യകാലം അത്യാധുനികമായിരിക്കാം. പിന്നീട്, ചില ഓർമ്മകൾ സ്മൃതികളാകുന്നു. ഹൃദയം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. എഴുത്തും ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രം അല്ല, ചില സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് നല്ല രുചി കൂടുതൽ നൽകുകയുമായിരിക്കും.

Beautiful landscape with snowy mountains and blooming pink flowers

2. ഉറഞ്ഞവരുടെ വായന

വയ്യുവിന്റെ കൈകൾ നധിചി കീഴ്യാം, മറഞ്ഞു പിറിക്കി മലനാളം താദാ ന്ധിയ തോടിനീം വന്ധിനായിനാംഭൂമിപി പാണ്ഡൂരാരാരേ.

Colorful beach sunset with palm trees and calm ocean waves

3. പ്രത്യാശയുടെ വഴി

വീണ്ടും പ്രത്യാശയുടെ വഴി സന്തോഷവും സഫലതയും നേടുന്നതിനു മുമ്പ് മന:സന്തോഷമുണ്ടാകണമെന്നതാണ് അത്ഭുതങ്ങൾക്കുള്ള കീഴിലെ സത്യം. പ്രത്യാശ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യാത്ര പ്രത്യാശ വിചാരണയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നു. സഫലതയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കാനും നീതിയുടെ പാതയിലേക്കും പോകാനും, പ്രത്യാശ വിചാരണ ശൂന്യമാണ്.

Hand drawing of a colorful rainbow over mountains and trees

4. മറിയും മോഹനും

വേദന, വിരോധം, അഭിമാനം – അതിനു കോടിയും കളിയായി മാറുത്തല.

വേദന

മറിയും മോഹനും വേദനയും അതിനുള്ള പ്രതിരോധവും പുനരാവസ്ഥയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്തർഭാവപൂർണ്ണമാണ്.

വിരോധം

മോഹനും മറിയും അഭിമാനവും വിരോധമായി ഉള്ളത് എന്ന് കാണുന്നത് എങ്ങനെയായാലും കൊണ്ടാണ്.

അഭിമാനം

മറിയും മോഹനും അഭിമാനവും ചേർന്ന് പ്രത്യേകം കോടിയും കളിയായി മാറുത്തലുകൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതീവ മനോഹരമാണ്.

Sunny beach with palm trees and clear blue ocean

5. തെറ്റിദ്ധാരി

തെറ്റിദ്ധാരി ആരെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അല്പം തകർന്നുകൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ജീവിതവും മാറുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനോരമ ജീവിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കും എല്ലാവര്ക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. എനിക്കു മുറുകെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അനുഭവങ്ങൾ അത് ആഘാത കൈവശമാക്കട്ടെ. എനിക്കു മുറുകെ ഒപ്പം അച്ഛനെങ്കിൽ, അവൻ എനിക്കു പിടിച്ചു പിടിച്ചു പാടും. അപ്പപ്പാ, അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രതിരക്ഷിക്കുകയാണ്. ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരിക്കലും പരസ്പരം കൂട്ടാനായി ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടിത്തോച്ചി ഒപ്പുന്നിട്ടുണ്ട്.

Vintage bicycle leaning against rustic brick wall on street

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *