Betrayal – Persian Rap Poem

1. ابتدای غم

اولین بخش شعر، بازیافتن شخصیت اصلی از خیانتی عمیق. او بشدت آسیب دیده است و حال انتقام جویی کرده است.

1.1 تجربه عزت

او در ابتدا با تجربه عزت هدایت می شود. تجربه تلخ خیانت هستی که به او می آموخت، به عدیدا مردم او زندگی را تغییر می دهد.

1.2 زخم کمی عزت

او را هم زخم کمی عزت می بیند. او اوج به وج می آورد که باید به خیانتکار روبرو شود و باید برای از بین بردن بالا بКل دادن شود.

A Persian rap poet expressing betrayal through intense performance

2. مسیر تنهایی

بخش دوم قهرمان را در مسیر تنهایی و گاری می دهد که با آن روبرو است. او برای عبور از این مرحله تمام قدرت خود را برمی انداخت.

2.1 سفر الم

خلوت شروع می کند به خیانت کنندگان از دست صداقت و هیاتی ها دور از دست رسیدن تجربه – شد و تنها ماند.

2.2 یک یک تو تنهایی

تنهایی اشتباه نشد, این تنهایی بین قهرمانو دوستانش ۆ و جستجو کرد. تنهایی کردن ترک از دوستان و اشنایان برایش خیلی سایی کرد.

A solitary figure embarking on a journey of selfdiscovery

3. روبروی انتقام

در بخش سوم، قهرمان نهایتاً با خیانتکار روبرو می شود و از او برای کاری که کرده انتقام می گیرد. این بخش یک پیام قدرتمند دارد که به عدالت و بازپس گیری صحبت می کند.

3.1 یازده بدان ایست

یقین تنها یک محدودیت نیست، اون نیز روش فکر و کارای کردن آن قدرت داشت. از دل شیر به زییرم خیانت کنندگان ام کم نشد و برای یӐزدان ایست راز فکر نکرد.

3.2 اعتقاد به عدالت خود

قهرمان به اعتقاد خود اؽیم دارد که خیانتت کار شورتی نیست و دستان برای چیز بدتر است.

An enraged man confronting the person who betrayed him

4. آخرین دیدار

بخش چهارم و آخرین بخش در مورد آخرین دیدار قهرمان با خیانتکار است. او برای بار آخر با خیانتکار و خیانتی که به او رخ داده بود روبرو می شود. عواطف قوی، غمگین لکن امیدوار کننده.

4.1 ایلتماس آخر

با ایلتماس آخر با خیانتکار را تجربه کرده و برای بازدید با همین مسایل روبرو شد به عنوان کوشش برای آغاز یک سفر جدید.

4.2 سفر به سوی آینده

از این پس که با خیانتکار روبرو شد در ساعتی برای سفر در دار یک آینده ی واعدت خود داده.

A man saying goodbye at his final meeting with betrayer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *